ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών». Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας. Επισημαίνεται ότι ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Οι δε επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης, θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

- Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

- Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.

- Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

- Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

- Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

- Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

- Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Το πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 20 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στην προδημοσίευση του προγράμματος δεν αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναμένεται ότι θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος. Ενδεικτικά όμως αναφέρεται ότι θα ενισχυθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

- Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.

- Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.

- Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λπ.).

- Οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

- Η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

- Οι αμοιβές τρίτων.

Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ότι ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν την προδημοσίευση του προγράμματος, ενώ οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος. Η προδημοσίευση θα παραμείνει για διαβούλευση ένα μήνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

 

Πηγή: kathimerini.gr

 

Οχι μόνο δεν θα μπορούσε να λείπει στη σχετική λίστα η Ελλάδα, αλλά βρίσκεται και στην κορυφή. Ο λίγο για τις 15 αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας από την Εγκυκλοπαίδεια της Ιστορίας της Ευρώπης που φιλοξενεί το One Europe. Και το σχόλιο ήταν το εξής: «Η Ελλάδα είναι μακράν η νικήτρια όταν ο λόγος γίνεται για ιστορικά μέρη». 

 

Στην κορυφή, το Άργος, που θεωρείται η παλιότερη πόλη της «γηραιάς» ηπείρου, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Αθήνα.

Συνολικά, στη λίστα με τις 15 αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, βρίσκονται δέκα ελληνικές, καθώς περιλαμβάνονται ακόμη τα Χανιά (5), η Λάρνακα (6), η Θήβα (7), τα Τρίκαλα (8), η Χαλκίδα (9), η Πάτρα (12), η Μυτιλήνη (14) και η Χίος (15), σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα One-Europe.

 

Ιδού η λίστα:

1. Αργος, Ελλάδα (5.000 π.Χ.)

2. Αθήνα, Ελλάδα (5.000 - 4.000 π. Χ.)

3. Πλόντβιβ, Βουλγαρία (4.000 - 3.000 π.Χ.) 

4. Κουτάισι, Γεωργία (2.000 π.Χ.)

5. Χανιά, Ελλάδα (1.400 π.Χ.)

6. Λάρνακα, Κύπρος (1.400 π. Χ.)

7. Θήβα, Ελλάδα (1. 400 π. Χ.) 

8. Τρίκαλα, Ελλάδα (1. 200 π.Χ.)

9. Χαλκίδα, Ελλάδα (1. 200 π/Χ.)

10. Λισαββώνα, Πορτογαλία (1. 200 π.Χ.)

11. Καντίζ, Ισπανία (1.100 π.Χ.)

12. Πάτρα, Ελλάδα (1.100 π. Χ.)

13. Ζαντάρ, Κροατία (1.000 π. Χ.) 

14. Μυτιλήνη, Ελλάδα (1.000 π. Χ.)

15. Χίος, Ελλάδα (1.000 π.Χ.)

Πηγή: TheToc

Στη Σάμο προκειμένου να βάλουν κι αυτοί το δικό τους λιθαράκι στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης βρίσκονται εθελοντές και εθελόντριες από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ έστειλε έξι φοιτητές και φοιτήτριες για την εβδομάδα 18-23 Οκτωβρίου ώστε να προσφέρουν εθελοντική εργασία, προκειμένου να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες του Δήμου Σάμου στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Οι φοιτητές πλαισιώνονται από τον πρόεδρο και ένα μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Εκτός από την άμεση εμπλοκή τους στη διαχείριση των τρεχουσών αναγκών των αιτούντων ασύλου, οι εθελοντές και εθελόντριες συμμετέχουν και στην οργάνωση εργαστηρίου (workshop) για την προσφυγική κρίση, με τη συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες.

 

Πηγή: news.gr

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη βορειοανατολικά της Σάμου, για τον εντοπισμό 15 προσφύγων και μεταναστών που αγνοούνται μετά την ανατροπή πλοιαρίου στο οποίο επέβαιναν. 

Το ναυάγιο σημειώθηκε ανάμεσα στα ελληνικά και τα τουρκικά χωρικά ύδατα και εντοπίστηκε από τουρκικό αλιευτικό, το οποίο περισυνέλεξε 14 ναυαγούς. Οι διασωθέντες ενημέρωσαν τις Αρχές πως μαζί τους ταξίδευαν ακόμα 15 άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο της Frontex.

 

Πηγή: thetoc.gr

Στις 270.000 ευρώ το δεύτερο όριο, σύμφωνα με την «Αυγή» - Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων στις συνομιλίες με τους δανειστές που ζητούν την σχεδόν πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών αποκαλύπτει η «Αυγή».
 
Στο νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δεχτεί μόνο ένα μικρό «κούρεμα» στα όρια που προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, χωρίς να πέσει κάτω από αντικειμενικές αξίες 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το δεύτερο όριο που θέτει η κυβέρνηση βρίσκεται στις 270.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιμένει στη σύσταση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα διαχείρισης που θα διαχειριστεί με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια.

Μέχρι σήμερα από την εκποίηση ακινήτων και τους πλειστηριασμούς εξαιρείται η πρώτη κατοικία εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. 

Προστατεύονται δηλαδή σπίτια με αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 375.000 ευρώ για έγγαμους και μέχρι 450.000 ευρώ για τις οικογένειες με δύο παιδιά.

Το ζήτημα καίει απόλυτα την κυβέρνηση, η οποία θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την προστασία της πρώτης κατοικίας ενός μεγάλου μέρους των Ελλήνων.
 
Πηγή: protothema.gr
Συνολικά 2.561 πρόσφυγες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και τη FRONTEX, αλλά και από ένα ιδιωτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος, σε 69 περιστατικά, στις θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Αγαθονησίου, Φαρμακονησίου, Καλολίμνου, Κω και Μεγίστης, από την περασμένη Παρασκευή έως το πρωί της Δευτέρας.

Το ίδιο διάστημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άτομα, ένα αγοράκι επτά ετών στο Φαραμακονήσι και ένα βρέφος, μία 45χρονη, ένας 16χρονος και μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων στη Μεγίστη.

Ο θάνατος του επτάχρονου αγοριού στο Φαρμακονήσι επήλθε όταν έπεσε από το σκάφος που επέβαιναν πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και οι γονείς του, και το ανέσυραν αναίσθητο πριν αποβιβαστούν στη νησίδα όπου εντοπίστηκαν.

Οι θάνατοι του βρέφους, των δύο γυναικών και του 16χρονου επήλθαν στο περιστατικό της Μεγίστης, όπου ιδιωτικό ιστιοφόρο περισυνέλεξε 12 πρόσφυγες και το νεκρό βρέφος.

Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι αγνοούνται τέσσερα άτομα και μετά από έρευνες ανασύρθηκαν τα πτώματα των δύο γυναικών και του 16χρονου, ενώ ο τέταρτος που εντοπίστηκε σώος πάνω στο νησί ήταν 48χρονος διακινητής που συνελήφθη. Ως διακινητής συνελήφθη και 23χρονος που ήταν μεταξύ των 12 διασωθέντων.
 
Πηγή: tanea.gr
Όσοι δεν προλάβουν θα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο 32 και 21 ευρώ για ΙΧ και δίκυκλα αντίστοιχα - Βαρύτερο το πρόστιμο από 1η ΙανουαρίουΣε ένα εκατομμύριο υπολογίζεται ο αριθμός των οχημάτων που θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε ΚΤΕΟ μέσα στις επόμενες 48 ώρες καθώς την Τρίτη λήγει η 20ημερη παράταση που έδωσε το υπουργείο Μεταφορών για οχήματα που συμπλήρωσαν εξάμηνο χωρίς ΚΤΕΟ στην περίοδο έως 30 Ιουνίου 2014.
 
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ μόλις το 35% των εκπρόθεσμων οχημάτων έχει ελεγχθεί.

Οι ιδιοκτήτες όσων οχημάτων δεν περάσουν ΚΤΕΟ το επόμενο διήμερο μέχρι το τέλος του έτους θα επιβαρυθνούν με 32 και 21 ευρώ για Ι.Χ. και δίκυκλα αντίστοιχα, ποσό που θα αυξηθεί στα 65 και 41 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου καθώς από τις αρχές του νέου έτους καταργείται το bonus απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης.

Παράλληλα όσοι οδηγοί εντοπίζονται από την Τροχαία να μην έχουν περάσει ΚΤΕΟ το όχημά τους τότε θα πληρώνουν πρόστιμο 400 ευρώ ενώ στα 150 ευρώ ορίζεται το προστιμο για μη διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ.
 
Πηγή: protothema.gr

Ο θάνατος των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο στην προσπάθεια τους να περάσουν από την Τουρκία στην Ευρώπη είναι ένα γεγονός τραγικό. Το δράμα όμως δεν είναι μικρότερο για αυτούς που διασώζονται και μένουν πίσω να μετρούν τις απώλειες...

Στο νέο ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα ανοιχτά της Καλύμνου, ξεκληρίστηκε μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε, με μόνο διασωθέντα τον πατέρα που έχασε γυναίκα και 4 παιδιά. Ένα ακόμη παιδί του αγνοείται.

Όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό, το πλαστικό πλοιάριο το οποίο βυθίστηκε κοντά στην νησίδα Καλολίμνου στα ανοιχτά της Καλύμνου, μετέφερε 20 πρόσφυγες συνολικά και ανατράπηκε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος από το Στρατιωτικό Φυλάκιο Φάρου της νησίδας Καλόλιμνου για τον εντοπισμό ανθρώπων στη θάλασσα στην περιοχή. Άμεσα πήγαν στην περιοχή τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας και του FRONTEX. καθώς και παραπλέοντα σκάφη.

Από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού εντοπίστηκαν και διασώθησαν 11 άτομα με συμπτώματα υποθερμίας, ενώ ανασύρθηκαν και 4 νεκροί. Επίσης στη νησίδα Καλολίμνου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν δυο ακόμα άτομα που είχαν κολυμπήσει μέχρι εκεί μόνοι τους. Ένας εξ αυτών ήταν ο τραγικός πατέρας, που ενημέρωσε τους λιμενικούς ότι έχασε την οικογένεια του. Τα παιδιά του ήταν από 2 έως 16 ετών.

Οι δεκατρείς 13 διασωθέντες και τα 4 νεκρά παιδιά (3 κορίτσια και 1 αγόρι) μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλύμνου, ενώ 6 διασωθέντες έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου.

Από τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και διενεργείται προανάκριση, ενώ οι έρευνες προς εντοπισμό των τριών (03) αγνοουμένων (1 άνδρα, 1 γυναίκας και 1 παιδιού) συνεχίζονται.

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκφράζει την θλίψη του και τη βαθιά του οδύνη, για το τραγικό αυτό συμβάν, που είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ανάμεσα τους και μικρών παιδιών.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

 

Πηγή: kathimerini.gr

Νέα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε αυξήσεις αλλά και μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Παράλληλα σχεδιάζεται η καθιέρωση ειδικού τέλους δακτυλίου για τα παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εντός του μικρού δακτυλίου.

ADVERTISEMENT

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, το σχέδιο συζητείται με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και θα περιλαμβάνει:

1. Επιβαρύνσεις στα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1/1/2010. Αφορά 50.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εκπέμπουν παραπάνω από 80 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και η επιβάρυνση θα είναι γύρω στα 50 ευρώ. Επιπλέον αφορά 410.000 ιδιοκτήτες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας άνω των 1800 κυβικών που θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις 5-10% στους συντελεστές.

2. Μειώσεις των τελών κυκλοφορίας σε παλαιά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού (2.000 - 2.5000 κυβικά) με σκοπό να μειωθεί το φαινόμενο της μαζικής κατάθεσης πινακίδων.

3. Τέλος δακτυλίου που θα αφορά τα αυτοκίνητα, φορτηγά και ταξί τα οποία ανήκουν στην οδηγία ρύπων Euro 5 ή παλαιότερη και θα ισχύσει και για τους μόνιμους κατοίκους.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο η άμεση επιβολή του τέλους θα αποφέρει άμεσα περίπου 100 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Το κόστος του θα υπολογίζεται με βάση την οδηγία ρύπων που ανήκει κάποιο όχημα και θα ανέρχεται από 20 έως και 70 ευρώ για τα αυτοκίνητα ενώ στα φορτηγά θα αγγίζει έως και τα 350 ευρώ. Η διαδικασία εφαρμογής του «είναι απλή και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από άλλα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα οι κάτοχοι οχημάτων θα πρέπει να προμηθεύονται το "ειδικό σήμα" που θα εκδίδεται είτε μέσω των ΚΕΠ είτε online το οποίο θα πρέπει να τοποθετούν στο μπαρμπρίζ του οχήματός τους καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα που θα υπολογίζεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος. Η τοποθέτηση του σήματος στο μπαρμπριζ θα είναι υποχρεωτική ώστε η Τροχαία να μπορεί άμεσα να ελέγχει αν κάποιο όχημα κινείται παράνομα εντός του Μικρού Δακτυλίου.

Πάντως όσο παλαιότερο είναι το αυτοκίνητο ή το φορτηγό τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος απόκτησης του ειδικού σήματος με το οποίο θα μπορεί ο κάτοχος να κινείται στον Μικρό Δακτύλιο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Enikonomia στα παλιά αυτοκίνητα θα διατηρηθεί ο θεσμός των "μονών - ζυγών" ενώ στα νεότερα οχήματα η είσοδος στον μικρό Δακτύλιο θα είναι ελεύθερη αν το όχημά τους εκπέμπει κάτω από 140 γρ./CO2. Τα οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 6 θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον Μικρό Δακτύλιο και χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να καταβάλουν τέλος δακτυλίου.

 

Πηγή: news247.gr

Στην κορυφή του παγκόσμιου στόλου παραμένει η Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD), το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου ως ποσοστό επί της συνολικής χωρητικότητας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2014 σε 16,1%. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της UNCTAD που παρουσιάστηκε εντός της εβδομάδας, οι Ελληνες ελέγχουν 4.017 πλοία, χωρητικότητας 279,4 εκατ. τόνων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν ενισχύσει το μερίδιό τους, καθώς στο τέλος του 2013 αυτό διαμορφωνόταν σε 15,5%.
 
Παρ’ όλα αυτά, διατηρήθηκε και το 2014 η αδυναμία του ελληνικού νηολογίου να προσελκύσει περισσότερα πλοία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 4.017 πλοία των Ελλήνων πλοιοκτητών, μόλις τα 796 έχουν υψώσει την ελληνική σημαία, ενώ με βάση τη χωρητικότητα, με την οποία άλλωστε υπολογίζεται και ο σχετικός φόρος (tonnage tax), το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 70 εκατ. τόνους, με τα υπόλοιπα 209 εκατ. τόνων να αφορούν ξένα νηολόγια. Εν ολίγοις, με βάση τη χωρητικότητα, μόλις το 25,2% του ελληνόκτητου στόλου βρίσκεται στο ελληνικό νηολόγιο.
 
Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ιαπωνία με μερίδιο 13,3% και συνολικά 3.986 πλοία χωρητικότητας 230 εκατ. τόνων dwt, ενώ τρίτη είναι η Κίνα με μερίδιο 9,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας (157,5 εκατ. τόνοι dwt), παρότι διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό πλοίων με 4.966. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με μερίδιο 7,04% και η Σιγκαπούρη με μερίδιο της τάξεως του 4,84%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πλοία που βρίσκονται υπό ναυπήγηση, στο τέλος του 2014, ο ελληνόκτητος στόλος ανερχόταν σε 303,6 εκατ. τόνους χωρητικότητα, μια αύξηση της τάξεως του 7,85% σε σχέση με το 2013. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων αυξήθηκε κατά 134 το 2014, αριθμώντας πλέον 4.707 πλοία, έναντι 4.573 πλοίων το 2013 και 3.970 πλοίων το 2005, δείγμα της σημαντικής αύξησης του στόλου την τελευταία δεκαετία.
 
Πηγή: kathimerini.gr
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr